Weronika Kostyra 16 sierpnia 2016 12:45
1/4
Hubert Urbański jako Elvis Presley, VIVA! sierpień 2002
Copyright @Jacek Poremba
1/4

Pamiętacie jak gwiazdy przebrały się w VIVIE! za Elvisa? Pięt­na­ście pro­cent Ame­ry­ka­nów, a więc po­nad 40 mi­lio­nów lu­dzi wie­rzy, że Elvis Presley ży­je i gdzieś się ukry­wa. Podobnie są­dzi 700 tysięcy osób z całe­go świa­ta, któ­re co ro­ku odwiedzają rezyden­cję Kró­la – Graceland.


Od jego śmierci minęło 39 lat, a ty­sią­ce fa­nów na ca­łym świe­cie próbują go odnaleźć. Oficjalną przyczyną jego zgonu było zatrzymanie akcji serca, lecz jest to owiane tajemnicą i obrosło prawdziwą legendą. Nadal są tacy, którzy sądzą, że śmierć Elvisa była mistyfikacją. Dzisiaj miałby 81 lat, a co pewien czas internet obiegają nagrania przedstawiające rzekomego Presleya po latach. Ostatnie z nich pochodzi z czerwca tego roku.

 

Na temat tego co robił w czasie, po upozorowanej śmierci oraz przyczyn, dla których miał się zdecydować na ten krok, krąży wiele legend...

 

W 2002 roku powstała kultowa sesja VIVY!, w której gwiazdy wcieliły się w Króla Rock and Rolla, wśród nich Kayah, Hubert Urbański, Robert Gonera, oraz nieżyjący już Józef Oleksy. Pewności co do prawdziwości legend i teorii o Elvisie nie będziemy mieć nigdy, lecz co do jednego nie ma wątpliwości. Wpływ Elvisa Presleya na muzykę i popkulturę jest ogromny, a on sam do tej pory inspiruje i wpływa na wyobraźnię.

 

Elvis Presley, Las Vegas 1971 rok

 

Dla­cze­go Elvis się ukry­wa? Fa­ni, któ­rzy śle­dzą je­go lo­sy, utrzy­mu­ją, że piosenkarz obawiał się wła­snych fobii, ale kto wie, czy nie bardziej kon­se­kwen­cji praw­nych własnych czy­nów. W koń­cu lat 70. z krę­gów zbliżonych do FBI zaczę­ły do­cie­rać sygna­ły, że artysta brał udział w za­ma­chu na prezyden­ta Kennedy’ego. Pod­czas morderstwa miał po­dob­no do­wo­dzić ca­łą ope­ra­cją z nowo­cze­sne­go stu­dia telewizyjnego w podziemiach wła­snej re­zy­den­cji – Graceland.


"Jailhouse Rock" to jeden z największych przebojów Elvisa

 

Po swo­jej sfin­go­wa­nej śmier­ci – być mo­że gnę­bio­ny wy­rzu­ta­mi sumie­nia – Elvis odbył po­dróż na Wschód. Wpierw prak­ty­ko­wał u tybe­tań­skich mni­chów, następ­nie na mu­le po­ko­nał część tra­sy, którą przed wiekami po­dró­żo­wał Mar­co Po­lo. W la­tach 1978–79 kilkakrotnie widzia­no go w Chi­nach. „Przy­cho­dził do mnie niemal codziennie i zamawiał wyjąt­ko­wo nie­wie­le: su­ro­we wa­rzy­wa, trochę ry­żu, wodę, nigdy mięso. A poznałem go po cha­rak­te­ry­stycz­nych bakach”, opo­wia­dał skle­pi­karz Xi Yu Chen z Peki­nu.

 

Jedno z nagrań z tego roku wykonanych na terenie posiadłości Graceland. Zwolennicy teorii o ukrywaniu się Elvisa twierdzą, że jest on widoczny na filmie. Wnioskują to m.in. z proporcji sylwetki mężczyzny, sposobu chodzenia i gestów dłoni.

 

Polecamy: Jackson, Prince, Monroe, Presley. Dramatyczne śmierci i oszałamiające kariery. Jak zostać legendą?

2/4
Kayah jako Elvis Presley, VIVA! sierpień 2002
Copyright @Jacek Poremba
2/4

Kayah jako Elvis Presley

 

Po po­wro­cie do Sta­nów King niespodzie­wa­nie zmie­nił płeć i przeniósł się do miejsco­wo­ści Des Moines w amerykań­skim sta­nie Io­wa. Tam, ja­ko Ali­ce Do­nut (ang. Alicja Pączek), roz­po­czął praktykę dentystycz­ną. Jednak by­cie ko­bie­tą nie­ko­rzyst­nie wpły­nę­ło na psychi­kę idola, prze­cho­dzą­ce­go wów­czas kry­zys wie­ku średniego. Coraz czę­ściej narzekał na de­pre­sję i chro­nicz­ne bó­le gło­wy.


Co cie­ka­we, nie­dłu­go po­tem po­wstał ze­spół roc­ko­wy o na­zwie Ali­ce Do­nut. Je­go lider, po­cho­dzą­cy z Ku­by Tom Anto­na, wpraw­dzie oficjal­nie ni­gdy nie przyznał się do fa­scy­na­cji Pre­sley­em, ale – jak twier­dzą znaw­cy te­ma­tu – w każ­dym z je­go tekstów zawar­te by­ły pod­pro­go­we tre­ści, któ­re sta­ły się tajemnym prze­ka­zem dla fanów Elvisa, by nie tra­ci­li du­cha i nie mar­twi­li się o nie­go.


Po­czą­tek lat 80. był jed­nak dla ar­ty­sty wy­jąt­ko­wo trud­ny. Ja­ko pa­ni Do­nut został bowiem ra­dy­kal­ną feminist­ką i podczas jed­nej z manife­sta­cji zo­stał(a) dotkli­wie pobity(a) przez po­li­cję. To wydarzenie ostatecznie zniechę­ci­ło arty­stę do by­cia kobietą.

 

Elvis Presley, 1972 rok

 

Polecamy: Na śmierci można świetnie zarobić. Oto gwiazdy, które nie żyją, a zgarniają fortunę

3/4
Robert Gonera jako Elvis Presley, VIVA! sierpień 2002
Copyright @Jacek Poremba
3/4

Robert Gonera jako Elvis Presley

 

W 1985 ro­ku Król prze­szedł po­now­ną ope­ra­cję i zo­stał męż­czy­zną. A już rok później uznał, że nie tyl­ko płeć, ale i Zie­mia jest dla nie­go zbyt cia­sna. W związ­ku z tym następ­ne 15 lat bóg świa­to­we­go po­pu spędził na radziec­kiej sta­cji or­bi­tal­nej Mir. Nastąpiło to wskutek tajne­go po­ro­zu­mie­nia mię­dzy amerykań­skim prezydentem Ronaldem Reaga­nem a li­be­ral­nym przy­wód­cą ZSRR Mi­cha­iłem Gorbaczo­wem. W ten sposób Re­agan – nie chcąc wy­wo­ły­wać skanda­lu – pota­jem­nie ska­zał piosenkarza na banicję za udział w zama­chu na JFK. Nie­zwy­kłe­go go­ścia w przestrze­ni kosmicznej anon­so­wa­no jako obserwatora z pra­wie już bratniego kra­ju. Kosmonau­ci jednak nie dali się zwieść. Po­zna­li Elvi­sa po charakterystycznym chodzie i skłonności do popisywania się.

 

Elvis Presley, telewizyjny występ na żywo w 1968 roku

 

Polecamy: Jackson, Prince, Monroe, Presley. Dramatyczne śmierci i oszałamiające kariery. Jak zostać legendą?

4/4
Józef Oleksy jako Elvis Presley, VIVA! sierpień 2002
Copyright @Jacek Poremba
4/4

Józef Oleksy jako Elvis Presley

 

Mie­siąc po wo­do­wa­niu Mi­ra na Pacyfiku Elvis Pre­sley na krót­ko poja­wił się na ulicach Mem­phis. Opowiadała o tym 50-let­nia mieszkan­ka mia­sta, An­ne Marie Stowe. Poznała mi­strza po charakterystycznych cekinach na błyszczą­cej, rozchełsta­nej koszuli. Nieste­ty, jest ona je­dy­nym ży­ją­cym świadkiem tej wizy­ty. Potem Kró­la widziano już tylko w za­mknię­tych dla zwy­kłych śmiertel­ni­ków laboratoriach. Kie­dy nadeszła era owiecz­ki Dol­ly, wśród Amerykanów prze­pro­wa­dzo­no ankie­tę na temat: „Któ­ra z posta­ci historycznych, two­im zda­niem, najbardziej zasługuje na sklonowanie”. Bezdyskusyjnie wygrał Elvis, pokonując mię­dzy innymi Jezusa, Marilyn Monroe, Johna F. Kennedy’ego, Wal­ta Disneya i Bruce’a Lee. Niedługo potem, u schyłku 2001 ro­ku, świat obie­gła wiadomość, że amerykańscy naukowcy rzeczywiście potajem­nie sklonowa­li ido­la. W odpowie­dzi czte­ry siostry Boujo­la­is z Paryża zaofe­ro­wa­ły Ameryka­nom cztery mi­lio­ny do­la­rów za cztery kolejne kopie Elvisa. Co na to 81-let­ni obecnie piosenkarz? Agen­cje milczą.

 

Tekst: Maciej Wesołowski
Zdjęcia: Ja­cek Po­rem­ba/Ta­lents
Sty­li­za­cja: Jo­la Cza­ja
Sty­li­za­cja: Kay­ah – Na­ta­lia Iwańska
Cha­rak­te­ry­za­cja: An­na Dąbrow­ska, Na­ta­lia Iwańska
Fry­zu­ry: Ja­ga Hu­pało & Tho­mas Wolff Ha­ir De­sign dla L’Oreal Profes­sio­nal

 

Elvis Presley, Las Vegas 1972 rok

 

Polecamy: Na śmierci można świetnie zarobić. Oto gwiazdy, które nie żyją, a zgarniają fortunę

Wideo

Za nami 25 lat tworzenia magazynu VIVA!. Tak wraz z gwiazdami zapamiętaliśmy ten wyjątkowy czas

Polecamy

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

JULIA WIENIAWA o magii sceny, dorastaniu na oczach widzów, manii kontroli i miłości. ADRIANNA BIEDRZYŃSKA i MICHALINA ROBAKIEWICZ – Matka i córka opowiadają, jak gra się im na jednej scenie i nosi... te same ubrania. JERZY SKOLIMOWSKI: Artysta wszechstronny – reżyser, scenarzysta, poeta i malarz, w szczerej rozmowie o życiowej rewolucji. W cyklu Kobiety ikony – co się dzieje z… SOPHIA LOREN, bogini kina, zjawiskowa piękność, która na swoje miejsce na Ziemi wybrała Rzym zamiast Hollywood. W cyklu Podróże – gdzie jeżdżą gwiazdy: Greckie wyspy. Tu odpoczywają JOANNA PRZETAKIEWICZ, ANNA PUŚLECKA i RITA ORA. Sztuka gotowania JOANNY BRODZIK.