16 marca 2016 14:50
1/10
Copyright @fot. Magda Wunsche i Agnieszka Samsel
1/10

Monika Brodka wychodzi za mąż?! Jej wybrankiem jest reżyser teatralny i laureat Paszportu Polityki Krzysztof Garbaczewski. Podobno para planuje ślub "hipsterski", w luźnych ciuchach, na łonie natury. Ekstrawagancja w jej przypadku chyba nikogo nie dziwi. Wokalistka jest słynna ze swojej barwnej osobowości i z tego, że uwielbia bawić się modą. Pokazała to też w VIVIE!

 

Przypomnijmy najpiękniejsze zdjęcia z sesji i najciekawsze wypowiedzi artystki. Co sądzi o modzie, muzyce i miłości?

 

Zobacz także: Cały wywiad z Moniką Brodką z 2006 roku.

2/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
2/10

Monika Brodka karierę zaczęła w programie "Idol", gdy miała zaledwie 17 lat.  Wywiadu VIVIE! udzieliła po dwóch latach. Jaka wtedy była?

 

Monika Brodka: Po­ka­zu­ję sen­ty­men­tal­ną i wraż­li­wą du­szę, któ­rą wcze­śniej gdzieś głę­bo­ko ukry­wa­łam. Byłam ska­czą­ca, energicz­na, sza­lo­na. Po­wiedz­my wprost – by­łam wa­riat­ką. Te­raz je­stem bo­gat­sza o doświad­cze­nia, dla­te­go no­wa pły­ta jest doj­rzal­sza. Przez ostat­nie dwa la­ta spo­kor­nia­łam. Sta­łam się bardziej nor­mal­na. Za­wsze stara­łam się na si­łę pie­lę­gno­wać w so­bie in­ność. By­łam za­dzior­na, zwa­rio­wa­na. W pew­nym mo­men­cie zaczę­ło mnie to mę­czyć. I lu­dzi prze­by­wa­ją­cych ze mną rów­nież. Te­raz nor­mal­nie rozmawiam z ludź­mi, bez ner­wów i emo­cji. Uczę się dy­plo­ma­cji. Choć cza­sa­mi mój cha­rak­te­rek po­tra­fi się ujaw­nić. Je­stem gó­ral­ką, z ogromną wraż­li­wo­ścią i jednocześnie za­dzior­no­ścią. Czę­sto wsz­czy­nam kłót­nie. Przy­da­ło­by mi się tro­chę ogła­dy.

 

 

Polecamy też: Brodka kontra Peszek. Dwie ekscentryczne wokalistki i dwa nowe single. Który bardziej wam się podoba?

3/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
3/10

W 2012 roku Monika Brodka wyznała Piotrowi Najsztubowi, że mogłaby być wyższa. Nie ma jednak na tym punkcie kompleksu.

 

Monika Brodka: Bardziej problemem jest to, że wszyscy myślą, że jestem taką bardzo małą, niepozorną lalą. To odwieczna walka mojej zewnętrzności z wewnętrznością. Tu jest u mnie dysonans i to ludzi dziwi. Bo gdybym wyglądała jak Agnieszka Chylińska, to od razu można byłoby się spodziewać ciosu między oczy.

 

Polecamy też: Margaret: „Poradziłam sobie z najbardziej doskwierającymi kompleksami”. Jakie to były kompleksy i jak się ich pozbyła?

4/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
4/10

Artystka potrafi zadziwiać modą! Co Monika Brodka powiedziała o swoim stylu?

 

Monika Brodka: Lu­bię się zmie­niać w za­leż­no­ści od re­per­tu­aru czy emo­cji, ja­kie mam w so­bie. Prze­cież kobie­ta zmien­ną jest. My­ślę, że jesz­cze wie­lo­krot­nie za­sko­czę wszyst­kich zmia­na­mi. Tak jak Ma­don­na, któ­ra mia­ła już mi­lion wcie­leń, fry­zur na gło­wie i ty­sią­ce za­ska­ku­ją­cych ko­stiu­mów sce­nicz­nych. Te­raz sta­łam się bar­dziej klasycz­na. Lu­bię styl vin­ta­ge, rze­czy z lat 50. Po­łą­cze­nie sta­rej, kla­sycz­nej ele­gan­cji z nowoczesnością. Cza­sa­mi mie­szam je z elementa­mi folk­lo­ry­stycz­ny­mi. Uni­kam błysko­tek, gla­mo­uru, wszyst­kie­go, co ocie­ka zło­tem. Zro­zu­mia­łam, że im pro­ściej, tym ład­niej i z kla­są. Przy­zna­ję, że je­stem zakupo­ho­licz­ką i szpe­racz­ką. Są rze­czy, za któ­re bym się da­ła po­kro­ić. Mo­ja sła­bość to bu­ty.

 

Polecamy też: „Pociąga mnie normalność” - mówi Margaret. Ale patrząc na te zdjęcia trudno w to uwierzyć!

5/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
5/10

Czym dla Moniki Brodki jest kobiecość i atrakcyjność?

 

Monika Brodka: Sta­ram się być praw­dzi­wa. Nie mo­gła­bym przy­brać jakiejś kre­acji sce­nicz­nej, któ­ra nie by­ła­by zgod­na ze mną. Ale sta­ram się nie ukry­wać swo­jej ko­bie­co­ści. Z tym że rów­nie sek­sow­ne jest dla mnie do­ma­lo­wy­wa­nie so­bie wą­sów, jak czer­wo­na szmin­ka i ma­ła czar­na. Czu­ję się atrak­cyj­ną ko­bie­tą i nie mu­szę te­go eks­po­no­wać.

 

 

Polecamy też: „Być piękną? To być w harmonii ze sobą”. 11 polskich gwiazd bez retuszu, bez poprawek, bez makijażu.

6/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
6/10

Monika Brodka w 2012 roku mówiła w VIVIE między innymi o miłości

 

Monika Brodka: Miłość nie istnieje. Wydaje mi się, że zakochanie często mylimy z miłością. Sama miłość to bardziej dopasowanie między dwojgiem ludzi i suma ich chwilowych potrzeb i oczekiwań. Bardziej partnerstwo.

 

Polecamy też: „Miłość jest motywacją wszystkich działań”. Anna Guzik została mamą! Pamiętacie tę sesję z VIVY?

7/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
7/10

Według Moniki Brodki stan zakochania wcale nie musi być przyjemny.

 

Monika Brodka: Bo później jest ciężko się rozstawać, rozstawać, rozstawać. Chyba że zakochiwać się w kimś na nowo. To, co tak naprawdę ludzi najbardziej kręci, ta książkowa miłość, jest czymś czego cały czas próbujemy dosięgnąć, wyciągamy rękę, a to cały czas się oddala.... Jak już się tego sięgnie, to zastanawiamy się, czy to już. - Powiedziała w wywiadzie z 2012 roku.

 

Polecamy też: To prawdziwa kobieta kameleon! Jak się zmieniała Monika Brodka? Oś Czasu Party.pl

 

 

 

8/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
8/10

Monika Brodka o gorszych momentach i depresji

 

Monika Brodka: Stan de­pre­sji nie jest mi ob­cy. Mo­gę się do te­go przy­znać, bo to jest bar­dzo ludz­kie. Mia­łam wie­le chwil za­ła­ma­nia. Sta­ra­łam się ra­to­wać sa­ma, ale czas mu­si zaleczyć ra­ny. Do­tknął mnie brak chę­ci ro­bie­nia cze­go­kol­wiek. Sie­dzia­łam na ka­na­pie i ogląda­łam fil­my. Nie chcia­ło mi się z ni­kim roz­ma­wiać. Lę­ki? Bo­ję się, co przy­nie­sie na­stęp­ny dzień. Bo­ję się za­sy­piać sa­ma. Bo­ję się ciem­no­ści, bo­ję się prze­stęp­ców cza­ją­cych się w krza­kach. Naj­bar­dziej bo­ję się lu­dzi. Mam w so­bie ma­łą dziew­czyn­kę, któ­ra boi się być skrzyw­dzo­na.

 

Polecamy też: Monika Brodka i inni artyści w 25Magazine Anji Rubik.

 

 

 

9/10
Copyright @fot. Magda Wunsche i Agnieszka Samsel
9/10

 Jak Monika Brodka się relaksuje?

W kręgu znajomych, na spotkaniach domowych - powiedziała w wywiadzie.

 

Co robi na tych spotkaniach?

Monika Brodka: Bardzo długo dyskutujemy. Polityka, religia, aborcja, czasami tak się bulwersuję, że wychodzę w trakcie, bo widzę, że już cztery osoby zostały obrażone. A później się okazuje, że wszyscy się zdziwili moim wyjściem i są wdzięczni, że taka dyskusja w ogóle była.

 

Polecamy też: „Koniec z photoshopem. To nie moje ciało” Lena Dunham wypowiada wojnę retuszowaniu zdjęć. Słusznie?

 

10/10
Copyright @fot. Magda Wunsche i Agnieszka Samsel
10/10

W wywiadzie z Piotrem Najsztubem Monika Brodka wyznała, że nie mogłaby być utrzymanką bogatego mężczyzny.

- Nie wyobrażam sobie życia w takiej mizernej formie, po nic. Na pewno będę kiedyś kurą domową, zajmę się rodziną i będę ją bardzo pielęgnować. Jak tylko już będę wiedzieć, co należy wtedy robić - powiedziała.

 

Polecamy też: Dorota Wellman - „pani adrenalina” czy kura domowa? Jaka jest prywatnie i czy inna niż w telewizji.

 

Wideo

Za nami 25 lat tworzenia magazynu VIVA!. Tak wraz z gwiazdami zapamiętaliśmy ten wyjątkowy czas

Polecamy

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

JULIA WIENIAWA o magii sceny, dorastaniu na oczach widzów, manii kontroli i miłości. ADRIANNA BIEDRZYŃSKA i MICHALINA ROBAKIEWICZ – Matka i córka opowiadają, jak gra się im na jednej scenie i nosi... te same ubrania. JERZY SKOLIMOWSKI: Artysta wszechstronny – reżyser, scenarzysta, poeta i malarz, w szczerej rozmowie o życiowej rewolucji. W cyklu Kobiety ikony – co się dzieje z… SOPHIA LOREN, bogini kina, zjawiskowa piękność, która na swoje miejsce na Ziemi wybrała Rzym zamiast Hollywood. W cyklu Podróże – gdzie jeżdżą gwiazdy: Greckie wyspy. Tu odpoczywają JOANNA PRZETAKIEWICZ, ANNA PUŚLECKA i RITA ORA. Sztuka gotowania JOANNY BRODZIK.