Olga Figaszewska 7 lutego 2017 08:15
1/10
Monika Brodka
Copyright @Robert Wolański
1/10

Monika Brodka kończy dziś 30 lat!

 

„Je­stem gó­ral­ką, z ogromną wraż­li­wo­ścią i jednocześnie za­dzior­no­ścią” - mówiła VIVIE! w jednym z pierwszych wywiadów.

 

Polecamy też: Monika Brodka podbija zachodnie rynki. Światowe media zachwycone jej teledyskiem

 

Nie odpuszcza wrogom, ale potrafi być czuła. Nie lubi tłumów, lecz gdy nic się nie dzieje, sama wywołuje grandy. Wokalistka ekscentryczna, objawienie w świecie muzyki popularnej. Autorka hitów „Varsovie”, „Dancing Shoes”, „Horses”… Karierę zaczęła w programie „Idol”, gdy miała zaledwie 17 lat.   Kilka miesięcy temu wydała swój nowy singiel „Up In The Hill”. Jak się okazuje wideo zostało docenione na Zachodzie. Polka konsekwentnie toruje sobie drogę do kariery w wielkim muzycznym świecie. Monika Brodka nie stroni od odważnych eksperymentów.  Nigdy nie miała celebryckich aspiracji. Od początku robiła to co kocha. Uwielbia zaskakiwać nie tylko zmiennością stylistyki w muzyce, ale też ekscentrycznymi kreacjami. Wyróżnia się niezwykłym talentem i siłą charakteru. W 2012 roku zwyciężyła w plebiscycie MTV na najlepszego polskiego wykonawcę. W 2013 zdobyła Fryderyka w kategorii "Piosenka roku".

 

Nie brała lekcji śpiewu. Po pierwszej płycie zagrała jakieś 200 koncertów. To pomogło jej lepiej poznać swój głos. „Jest matowy, ciemny, niski. Dlatego, że śpiewałam w kapelach góralskich, a tam się śpiewa mocno, mój jest wzmocniony. W spokojnych piosenkach się podwyższa. Jest jaśniejszy i cieplejszy. W dolnych rejestrach bywa chropowaty. Nie lubię słuchać swojego głosu. Cały czas powtarzam: „Boże, nie umiem śpiewać, nie powinnam śpiewać!” - mówiła w 2006 roku w wywiadzie z Dorotą Wellman.

 

Co Monika Brodka mówiła o miłości, życiowych zmianach i muzyce? Przypominamy cytaty z wywiadów dla VIVY! i wyjątkowe sesje artystki z 2006 i 2012 roku.

 

Zobacz też: Monika Brodka w VIVIE! mówiła: „Będę kiedyś kurą domową”. Teraz bierze ślub! Pamiętacie te zdjęcia?

2/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
2/10

Artystka potrafi zadziwiać modą! Co powiedziała o swoim stylu? Jaki ma pomysł na swój wizerunek? Klasyka czy odważne eksperymenty?

 

Lu­bię się zmie­niać w za­leż­no­ści od re­per­tu­aru czy emo­cji, ja­kie mam w so­bie. Prze­cież kobie­ta zmien­ną jest. My­ślę, że jesz­cze wie­lo­krot­nie za­sko­czę wszyst­kich zmia­na­mi. Tak jak Ma­don­na, któ­ra mia­ła już mi­lion wcie­leń, fry­zur na gło­wie i ty­sią­ce za­ska­ku­ją­cych ko­stiu­mów sce­nicz­nych. Te­raz sta­łam się bar­dziej klasycz­na. Lu­bię styl vin­ta­ge, rze­czy z lat 50. Po­łą­cze­nie sta­rej, kla­sycz­nej ele­gan­cji z nowoczesnością. Cza­sa­mi mie­szam je z elementa­mi folk­lo­ry­stycz­ny­mi. Uni­kam błysko­tek, gla­mo­uru, wszyst­kie­go, co ocie­ka zło­tem. Zro­zu­mia­łam, że im pro­ściej, tym ład­niej i z kla­są. Przy­zna­ję, że je­stem zakupo­ho­licz­ką i szpe­racz­ką. Są rze­czy, za któ­re bym się da­ła po­kro­ić. Mo­ja sła­bość to bu­ty.

 

3/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
3/10

Czym jest dla niej kobiecość i atrakcyjność?

 

Sta­ram się być praw­dzi­wa. Nie mo­gła­bym przy­brać jakiejś kre­acji sce­nicz­nej, któ­ra nie by­ła­by zgod­na ze mną. Ale sta­ram się nie ukry­wać swo­jej ko­bie­co­ści. Z tym że rów­nie sek­sow­ne jest dla mnie do­ma­lo­wy­wa­nie so­bie wą­sów, jak czer­wo­na szmin­ka i ma­ła czar­na. Czu­ję się atrak­cyj­ną ko­bie­tą i nie mu­szę te­go eks­po­no­wać.

4/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
4/10

W 2012 roku mówiła w VIVIE między innymi o miłości

Miłość nie istnieje. Wydaje mi się, że zakochanie często mylimy z miłością. Sama miłość to bardziej dopasowanie między dwojgiem ludzi i suma ich chwilowych potrzeb i oczekiwań. Bardziej partnerstwo.

Bo później jest ciężko się rozstawać, rozstawać, rozstawać. Chyba że zakochiwać się w kimś na nowo. To, co tak naprawdę ludzi najbardziej kręci, ta książkowa miłość, jest czymś czego cały czas próbujemy dosięgnąć, wyciągamy rękę, a to cały czas się oddala.... Jak już się tego sięgnie, to zastanawiamy się, czy to już. - Powiedziała w wywiadzie z 2012 roku.

5/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
5/10

Co sądzi o swoim wyglądzie?

Nie je­stem w so­bie za­ko­cha­na i to wy­cho­dzi mi na do­bre. Cią­gle wy­glą­dam jak ma­ła dziew­czyn­ka. I chy­ba mam ta­ką twarz, któ­ra za­wsze bę­dzie wy­glą­dać dzie­cin­nie. Nie sie­dzę go­dzi­nami przed lu­ster­kiem. Ni­gdy nie my­śla­łam o ope­ra­cji pla­stycz­nej. W oce­nie męż­czyzn pewnie mam ma­łe pier­si, ale nie za­mie­rzam ich po­więk­szać, bo je uwiel­biam i uwa­żam, że są bar­dzo sek­sow­ne.

6/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
6/10

Czy mimo sukcesów miewa gorsze dni?

Stan de­pre­sji nie jest mi ob­cy. Mo­gę się do te­go przy­znać, bo to jest bar­dzo ludz­kie. Ostatnie pół ro­ku to cięż­ki okres w mo­im ży­ciu. Mia­łam wie­le chwil za­ła­ma­nia. Sta­ra­łam się ra­to­wać sa­ma, ale czas mu­si zaleczyć ra­ny. Do­tknął mnie brak chę­ci ro­bie­nia cze­go­kol­wiek. Sie­dzia­łam na ka­na­pie i ogląda­łam fil­my. Nie chcia­ło mi się z ni­kim roz­ma­wiać. Lę­ki? Bo­ję się, co przy­nie­sie na­stęp­ny dzień. Bo­ję się za­sy­piać sa­ma. Bo­ję się ciem­no­ści, bo­ję się prze­stęp­ców cza­ją­cych się w krza­kach. Naj­bar­dziej bo­ję się lu­dzi. Mam w so­bie ma­łą dziew­czyn­kę, któ­ra boi się być skrzyw­dzo­na.

7/10
Monika Brodka, "Viva!" listopad 2006
Copyright @Robert Wolański
7/10

Jak się relaksuje?

W kręgu znajomych, na spotkaniach domowych - powiedziała w wywiadzie.

 

Co robi na tych spotkaniach?

Monika Brodka: Bardzo długo dyskutujemy. Polityka, religia, aborcja, czasami tak się bulwersuję, że wychodzę w trakcie, bo widzę, że już cztery osoby zostały obrażone. A później się okazuje, że wszyscy się zdziwili moim wyjściem i są wdzięczni, że taka dyskusja w ogóle była.

 

Polecamy też: Monika Brodka w VIVIE! mówiła: „Będę kiedyś kurą domową”. Teraz bierze ślub! Pamiętacie te zdjęcia?

8/10
Copyright @fot. Magda Wunsche i Agnieszka Samsel
8/10
9/10
Copyright @fot. Magda Wunsche i Agnieszka Samsel
9/10
10/10
Copyright @fot. Magda Wunsche i Agnieszka Samsel
10/10

Wideo

Zobaczcie 12 najgorętszych trendów na wiosnę 2020!

Akcje

Polecamy

Top

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

EWA CHODAKOWSKA stara się żyć eko, ale mówi: „Popełnianie błędów to historia mojego życia. Słynny himalaista PIOTR PUSTELNIK długo wierzył, że zmiany klimatyczne są dziełem natury. Mylił się. EWA ZGRABCZYŃSKA, uratowała tygrysy, teraz ma nową misję. GRETA THUNBERG – świat wreszcie uwierzył młodej aktywistce.