kiedy-koniec-roku-szkolnego-2020-czerwony-znak-zakazu
O tym się mówi

Już dzisiaj 25 maja najmłodsze dzieci wracają do szkół!

A co z uczniami klas 4-8 i licealistami? Czy uczelnie będą otwarte?

Marta Cieplak 25 maja 2020 13:15
kiedy-koniec-roku-szkolnego-2020-czerwony-znak-zakazu

Kiedy będzie koniec roku szkolnego? Czy dzieci wrócą jeszcze do szkół w tym roku szkolnym? Co jeszcze wiemy o trzecim etapie odmrażania gospodarki? Na te wszystkie pytania odpowiedział już premier Mateusz Morawiecki.

Etapy znoszenia obostrzeń w Polsce

Już 16 kwietnia premier ogłosił, że obowiązujące do tej pory obostrzenia będą zdejmowane. Ale niestety nie wszystkie naraz, ale etapami. W pierwszym etapie, 20 kwietnia, zdecydowano o tym, że w sklepach zakupy robi w jednym czasie więcej osób, w nabożeństwach w kościołach może uczestniczyć więcej wiernych, do lasu i parku można iść na spacer, czyli w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia może poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Dzieci młodsze mogą wychodzić na dwór jedynie pod osobą opieki dorosłej.

II etap odmrażania obowiązuje od 4 maja. Podjęto wtedy decyzję o otwarciu galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych. Jest także już dostęp do instytucji kultury i bibliotek, co jest szczególnie ważne dla dzieci przygotowujących się do egzaminów ósmoklasisty oraz młodzieży, którą wkrótce czekają matury. Nadal zamknięte pozostały siłownie, lokale gastronomiczne oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne. Dużo mówi się o obostrzeniach, jakie będą musiały być przestrzegane w salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Chcesz wiedzieć, jak będzie to wyglądać w szczegółach? Przeczytaj tutaj! Od 6 maja częściowo otwarto także przedszkola, ale w nowym reżimie sanitarnym – ilość dzieci ma być mocno ograniczona w zależności od wielkości sali, w której będą przebywać dzieci. W Warszawie decyzja o otwarciu przedszkoli państwowych nie jest jeszcze oficjalna, ale mają ruszyć 18 maja.

III etap odmrażania rusza 18 maja. Dotyczy on otwarcia restauracji i lokali gastronomicznych, ale pod warunkiem, że dany lokal dysponuje zewnętrznym ogródkiem. Rząd zadecydował także o tym, by otworzyć obiekty sportowe, ale na świeżym powietrzu. I oczywiście w mocno ograniczonej ilości osób korzystającej jednocześnie z danego obiektu. Otwarte zostaną także salony fryzjerskie i kosmetyczne, na co czekały miliony Polaków i co wzbudzało ogromne emocje. Będzie można także wybrać się do kina samochodowego lub plenerowego!

Otwarcie szkół, najmłodsze dzieci od 25 maja 2020

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji oznajmił, że od 18 maja otwarte zostaną szkoły policealne, czyli te, w których często zajęcia trwają jedynie przez rok i tak długa nieobecność mogłaby mieć wpływ na wyniki egzaminów. Ale mówimy tutaj jedynie o zajęciach praktycznych.

Bez wysiłku uczniów i rodziców kształcenie nie przyniosłoby efektów, ale nie wszystko da się przekazać zdalnie. Dlatego stopniowo umożliwimy przejście do zajęć praktycznych i odbycie zajęć w szkołach policealnych, gdzie nauka trwa krócej, mówi minister edukacji Narodowe, Dariusz Piontkowski.

Otwarta będzie także część uczelni artystycznych, m.in. muzycznych.

Chcemy, by mogli przygotować się do czekających ich egzaminów, powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki, premier
Fot. Jakub Kaminski/East News

Co z uczniami szkół podstawowych i liceów? Od kiedy będą mogli wrócić do szkół? Czy nastąpi to jeszcze w tym roku? Dobra wiadomość dla rodziców dzieci w klasach 1-3 jest taka, że od 25 maja dzieci chodzące do klas 1-3 będą mogły wrócić do szkół, gdzie będą prowadzone zajęcia wychowawcze. To oznacza, że dzieci rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, będą miały zapewnioną opiekę dla swoich pociech. Ale nie będą to zajęcia edukacyjne, a jedynie opiekuńcze. A więc nie będą też obowiązkowe.

Od-25-maja-zajecia-wychowacze-dla-klas-1-3

Dajemy rodzicom wybór. To jest możliwość. Jeśli z niej nie skorzystają, to zasiłek opiekuńczy będzie nadal wypłacany, dodał premier.

Czy starsze dzieci wrócą jeszcze w tym roku do szkoły? Jest decyzja ministerstwa!

Pozostałe dzieci nadal pozostają w domach i będą miały zajęcia w wersji online, czyli tak jak do tej pory. Nie wrócą już w tym roku szkolnym do ławek. Oceny zostaną wystawione w systemie zdalnym.

Nie wrócą oni już w tym roku szkolnym do nauki, powiedział 14 maja w programie specjalnym WP wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Dzieci-syarsze-nadal-posostaja-w-domu-licea-zamkniete

Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty i maturalnego są w przygotowaniu, będą podane do wiadomości publicznej za kilka dni.

Również od 18 maja do szkół będą mogły wrócić dzieci z potrzebami specjalnymi. To o tydzień wcześniej, niż dzieci najmłodszych klas!

Od 18 maja umożliwimy odbywanie zajęć wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki, powiedział Dariusz Pionkowski, minister edukacji narodowej.

Uruchomiona zostanie także możliwość odbywania konsultacji w szkołach średnich dla maturzystów. Ma to ułatwić m.in. poprawianie ocen na koniec roku. Jak będzie to wyglądać ustalą szkoły, ale prawdopodobnie będzie można umawiać się indywidualnie z nauczycielami na ustne egzaminy lub poprawy.

Wytyczne MEN, MZ i GIS

Jak podaje serwis Onet.pl

 • W grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej jednak niż o dwoje. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • Wskazano, by ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę (uczniów i nauczycieli). Odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Z sali, w której będzie przebywać grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można umyć, uprać lub dezynfekować. Sale, w których przebywają uczniowie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaznaczono, że nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minut. Grupa ma spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • W wytycznych zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Jednocześnie wskazano, by sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć był regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 • Podano, że zajęcia świetlicowe będą organizowane dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny wobec pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Podkreślono, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz, że uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej jeden termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Szkoła ma uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli u dziecka przejawią się niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • W wytycznych znalazły się też zapisy dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Podkreślono w nich, że do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 • W zapisach dotyczących przestrzegania zasad higieny w szkole wskazano, że należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

Wideo

Marynarki, kardigany, sukienki maxi, kozaki na słupku. Te produkty będą modne jesienią i zimą 2020/2021

Polecamy

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

Córka ANNY PRZYBYLSKIEJ, OLIWIA BIENIUK, w jedynym takim wywiadzie: „Kiedy mama umarła, wchodziłam w najtrudniejszy okres dojrzewania i ono się trochę zatrzymało”. PIOTR BECZAŁA i KATARZYNA BĄK-BECZAŁA. Światowej sławy muzyk i utalentowana mezzosopranistka, która zamieniła karierę na rolę żony. Czy żałuje? KEANU REEVES, aktor, który chodzi własnymi ścieżkami. IZABELA TROJANOWSKA w czasach PRL-u szokowała ostrym, rockowym wizerunkiem. Ile dziś zostało z tamtej niepokornej dziewczyny? W CYKLU EXTRA Świat mody z powodu koronawirusa znalazł się na krawędzi.