Strona zawiera treści przeznaczone
tylko dla osób dorosłych

2 / 9
Copyright @Robert Wolański

Czy jest zadowolona z siebie?

Magda Mielcarz: Lu­bię sie­bie i czu­ję się ze so­bą do­brze - mówiła w 2000 roku. - Je­stem za­do­wo­lo­na z te­go, co mnie do tej po­ry spo­tka­ło. Wie­lu rze­czy w ży­ciu spró­bo­wa­łam, wie­lu do­tknęłam. Czasa­mi my­ślę, że cho­ciaż mam 22 la­ta, prze­ży­łam wię­cej niż niejedna „doj­rza­ła” oso­ba. Przy­znam, że za to je­stem wdzięcz­na lo­so­wi, bo nie lu­bię sta­gna­cji. Ale to nie znaczy, że spo­ty­ka­ły mnie sa­me do­bre rze­czy. To te złe do­świad­cze­nia kształ­tu­ją czło­wie­ka i dzię­ki nim się doj­rze­wa. 
 

Polecamy także:  Ryszard Kalisz - doświadczony polityk i młody tata skończył 59 lat. Przypominamy jego sesję z synkiem.

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

Izabela Janachowska o cudzie macierzyństwa i synku Christopherze, Dominika Tajner w pierwszym wywiadzie po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim oraz Krystyna Demska-Olbrychska i Daniel Olbrychski o przepisie na udane małżeństwo.