Viva.pl

1/9
Hanna Lis, VIVA! lipiec 2016 jamnik
Copyright @Marlena Bielinska/MOVE
1/9

Zawsze piękna i profesjonalna Hanna Lis dzisiaj kończy 47 lat. Nie przywiązuje jednak dużej wagi do wieku i widzi plusy swojej dojrzałości.

 

Hanna Lis: Z czterdziestką, przyszła mi większa ochota na eksponowanie swojej kobiecości. Poza tym wiem, że już niewiele zmienię w swoim wyglądzie i nie mam z tego powodu specjalnie kompleksów. W świecie mediów, zwłaszcza kiedy jesteś bardzo młoda, kobiecość równa się aparycja. Dlatego tej swojej wczesnej kobiecości nie znosiłam i robiłam wszystko, żeby ją spostponować, wręcz ukryć. Byłam ambitna, ciężko pracowałam, żeby udowodnić, że nie jestem tylko lalą na ekranie. Ale kiedy przytaszczyłam do telewizji kasetę z wywalczonym przez siebie pierwszym dużym wywiadem na wyłączność, z Luciano Pavarottim, usłyszałam od szefa tylko uwagi na temat mojego wyglądu. Zresztą niezbyt pochlebne (śmiech). Intensywnie starałam się zasygnalizować, że wśród moich całkiem dobrze funkcjonujących organów jest mózg, a opakowanie, długość nóg, rozmiar miseczki – to cechy trzeciorzędne.

 

Dziennikarka i prezenterka przeżyła w swojej karierze wiele zawirowań – pracowała w kilku stacjach telewizyjnych i wiele razy musiała nagle odejść z pracy. Sama jednak mówi, że praca nie jest i nigdy nie była dla niej najważniejsza.

 

Hanna Lis: Po­le­gam na so­bie, na swo­im za­wo­dzie, któ­ry – jak mó­wi­łam – szczę­śli­wie spra­wia mi wiel­ką frajdę, ale nie uczy­ni ze mnie ni­gdy mi­lio­ner­ki. Zresz­tą żad­ne pie­nią­dze nie są ekwi­wa­len­tem te­go, co w życiu naj­cen­niej­sze. A naj­cen­niej­si są lu­dzie.

 

Z okazji urodzin życzymy wszystkiego najlepszego i przypominamy najpiękniejsze zdjęcia Hanny Lis z sesji zdjęciowych dla Vivy! Za każdym razem wyglądała olśniewająco! Co mówiła nam o miłości, kobiecości i swojej pracy? Zapraszamy do galerii.

 

Polecamy: „Tu przełamuję swój odzieżowy konserwatyzm”. Wiemy, gdzie Hanna Lis robi zakupy

2/9
Hanna Lis, Viva! grudzień 2006
Copyright @Piotr Porebsky/METALUNA
2/9

Hanna Lis, Viva! grudzień 2006

 

O miłości

 

– A mi­łość? Nie ma od niej ubez­pie­cze­nia? Szcze­pion­ki na nią?
Hanna Lis
: Jest szcze­pion­ka na lek­ko­myśl­ność, na flirt, na ro­mans. To się na­zy­wa ro­zum. Na mi­łość jest tylko jed­na szcze­pion­ka – mi­łość. Na­to­miast pew­nie nie ma szcze­pion­ki na to, że nie­któ­rzy chcie­li­by ją znisz­czyć.

(...)

Są lu­dzie i śro­do­wi­ska, gdzie męż­czyźni za­mie­nia­ją ko­bie­ty na „now­szy mo­del”, a ko­bie­ty męż­czyzn na „grub­szy port­fel”. Ale ani ja nie je­stem now­szym mo­de­lem, ani To­mek grub­szym port­fe­lem. Powiedziałabym, że wprost prze­ciw­nie. Ale wra­ca­jąc do roz­stań: w każ­dej mi­ło­ści zda­rza­ją się kry­zy­sy. Jednak tam, gdzie fun­da­men­tem związ­ku są przy­jaźń, sza­cu­nek, po­ro­zu­mie­nie, ża­den kry­zys ani nikt z zewnątrz go nie nad­szarp­nie. Wie­rzę, że lu­dzie są so­bie ja­koś tam pi­sa­ni. Za­zdrosz­czę mo­jej ma­mie, że pozna­ła mi­łość swo­je­go ży­cia, kie­dy mia­ła dwa­dzie­ścia pa­rę, a nie trzy­dzie­ści kil­ka lat, jak ja.

3/9
Hanna Lis, Viva! grudzień 2006
Copyright @Piotr Porembsky/METALUNA
3/9

Hanna Lis, Viva! grudzień 2006

 

O szczęściu

 

Hanna Lis: Szczę­ście tkwi w naj­prost­szych rze­czach. Rok te­mu naj­bliż­sza mi oso­ba cięż­ko za­cho­ro­wa­ła, mia­łam więc spo­sob­ność, któ­rej zresz­tą ni­ko­mu nie ży­czę, aby po­my­śleć o tym, co w ży­ciu jest na­praw­dę waż­ne. A waż­ne są chwi­le. Ich cię­żar ga­tun­ko­wy bar­dzo do­brze moż­na do­ce­nić z per­spek­ty­wy szpi­tal­ne­go ko­ry­ta­rza. Od­kry­wasz, że ży­cie nie jest utka­ne z am­bi­cji, wiel­kich spraw. Wła­sne pro­ble­my też le­piej wi­dzieć z pew­nej per­spek­ty­wy.

 

– Bo szczę­ście skła­da się z ma­łych rze­czy?
Hanna Lis
: Ma­łe rze­czy są ty­mi naj­więk­szy­mi. Tyl­ko czę­sto ich nie do­strze­ga­my al­bo nie do­ce­nia­my. Zobacz – śmie­ję się do roz­pu­ku, bo do po­ko­ju wtar­gnę­ła Ania i z za­wa­diac­kim uśmie­chem krzyk­nę­ła: „A ja zdro­wa!!!” Kil­ka dni te­mu o trze­ciej nad ra­nem je­cha­łam z nią do szpi­ta­la, bo na­gle, w środ­ku no­cy, za­czę­ła się du­sić. Kom­plet­nie nie wie­dzia­łam, co się dzie­je. Na­za­jutrz, już w in­nym szpi­ta­lu, stwier­dzo­no, że Ania ma za­pa­le­nie płuc. Wy­cho­dząc od le­ka­rza, mu­sia­ły­śmy przejść przez ca­ły od­dział pe­dia­trycz­ny. Na końcu koryta­rza dzię­ko­wa­łam, że mo­je dziec­ko ma „tyl­ko” za­pa­le­nie płuc. Dzi­siaj Ania pisz­czy: „A ja zdro­wa”. Co jest w ży­ciu waż­ne? Wła­śnie to.

4/9
Hanna Lis, Viva! maj 2009
Copyright @Zuza Krajewska i Bartek Wieczorek / Photo-shop.pl
4/9

Hanna Lis, Viva! maj 2009

 

O pracy w telewizji

 

– Jednak trzymasz się uparcie telewizji?
Hanna Lis:
Jestem dziennikarką telewizyjną. Każdy się trzyma swojego zawodu i nie widzę nic złego w tym, że próbowałam tę telewizję, tak jak wielu innych moich kolegów – naprawiać od środka. I myślę, że mimo finału, warto było próbować.

 

– Gdybyś wiedziała o telewizji tyle, ile wiesz dzisiaj, to mając 22 lata, skierowałabyś swoje kroki na Woronicza?
Hanna Lis:
Mając 22 lata, nigdy nie wie się tego, co się wie, mając kilkanaście lat więcej. Dla mnie wtedy telewizja była środkiem do celu. Bo ja bardzo chciałam być już dorosła, niezależna. Na początku totalnie negowałam telewizję, bo pracowała tam moja mama, a ja wszystko chciałam robić inaczej. Chciałam na przykład być weterynarzem. Ale w moim dziecinnym świecie królował telewizor i gazety, pod którymi znikały zabawki, żelazka, talerzyki po kanapkach. Pierwszym więc pomysłem na pracę była jednak telewizja, bo ją znałam najlepiej.

5/9
Hanna Lis, Viva! maj 2009
Copyright @Zuza Krajewska i Bartek Wieczorek / Photo-shop.pl
5/9

Hanna Lis, Viva! maj 2009

 

O macierzyństwie


Hanna Lis: Odkąd jestem matką, stałam się o wiele bardziej odporna. Tak naprawdę trudno mnie zranić. Dzieciom nie mogę fundować bagażu w postaci walizeczek ze zrzucanymi im na głowę moimi problemami, które one wyniosą z domu w swoją przyszłość.

 

Polecamy: „Tu przełamuję swój odzieżowy konserwatyzm”. Wiemy, gdzie Hanna Lis robi zakupy

6/9
Hanna Lis, Viva! maj 2009
Copyright @Zuza Krajewska i Bartek Wieczorek/photoshop.pl
6/9

Hanna Lis, Viva! maj 2009

 

O swoich rodzicach (w 2009 roku)

 

Hanna Lis: Dzisiaj, mając 39 lat, cały czas tęsknię za moimi rodzicami, za atmosferą ich domu, rozmawiam z nimi codziennie, spędzamy razem weekendy, wyjeżdżam z nimi na wakacje. I to nie dlatego że miałam jakieś bezproblemowe dzieciństwo. Bywało dostatnio, bywało i tak, że brakowało pieniędzy, mieszkaliśmy i w pięknym apartamencie we Włoszech, ale także w 26-metrowym zakaraluszonym mieszkaniu na Służewcu. A dziś małe mieszkanko moich rodziców na Ursynowie jest tak samo moim domem jak dom, w którym mieszkam. Chciałabym, żeby moje córki, mając 40, 50 lat, zachowały wspomnienia pięknego dzieciństwa. Gdybym ich nie miała, nie stać by mnie chyba było na taką siłę.

 

– Nigdy niczego nie żałujesz?
Hanna Li
s: Mam jakieś żale do siebie. O to, że nie byłam częściej z ludźmi, których już nie ma. Siedzi we mnie taka bolesna zadra. Zawsze było za mało czasu. Dzięki tej hierarchii w moim życiu panuje teraz absolutny spokój. Nie skupiam się na drobiazgach. No, chyba przez chwilę, gdy jestem zła na Tomka, bo jest jakaś Liga Mistrzów i tuż po piłkarskim weekendzie znowu siada przed telewizorem. Oczywiście żartuję, bo to jest nawet słodkie, takie chłopięce.

 

7/9
Hanna Lis, Viva! sierpień 2013
Copyright @Marlena Bielińska/Move
7/9

Hanna Lis, Viva! sierpień 2013

 

O wieku

 

– Z czterdziestką trudno się pogodzić? Ciągle podkreślasz swój wiek.
Hanna Lis
: Nie podkreślam, stwierdzam tylko fakt, że PESEL istnieje, takie jest życie. Dobrze się czuję teraz w swojej skórze. Taki moment kryzysowy przeżywałam tylko, gdy mi się cyferka przestawiła z trójki na czwórkę, 13 maja 2010 roku. Pomyślałam, że za chwilę obowiązkowo będę miała kryzys wieku średniego i spanikowałam. Ale panika trwała jeden dzień. Kiedy obudziłam się 14 maja, powiedziałam sobie: „OK, cztery zero, nic na to nie poradzę”. Myślę, że kiedy za siedem lat czwórka przestawi mi się na piątkę, nie będę tego już tak przeżywać. Natomiast kiedy skończyłam 30 lat, dziennikarka zadała mi pytanie: „I jak pani się z tym czuje?”. A ja w ogóle nie wiedziałam, o co jej chodzi. Trzydziestka? Cudownie. Byłam wtedy świeżo po spotkaniu z Sharon Stone, która miała 42 lata. Kiedy ją zobaczyłam, a była obezwładniająco piękna, pomyślałam sobie, że jeżeli tak wyglądają kobiety 40-letnie, to natychmiast proszę mi dodać tych 10 lat.

 

– I teraz to sobie przypomniałaś?
Hanna Lis: No właśnie. Nie myślę o tym, że się posypię, zmarszczki, cellulit i tak dalej. Czuję teraz, że mam bardzo dobry okres w życiu. 

8/9
Hanna Lis, Viva! sierpień 2013
Copyright @Marlena Bielińska/Move
8/9

Hanna Lis, Viva! sierpień 2013

 

O dbaniu o siebie

 

– Ale około czterdziestki rodzi się przewrażliwienie na tle swojego wyglądu. Zaczynamy dbać o urodę – regularnie:  fryzjer, masaże, siłownia.
Hanna Lis
: Wierz albo nie, ale do fryzjera chodzę dwa razy w roku. Ostatni masaż miałam tydzień temu, tak zwaną bańką chińską, potem czułam każdy centymetr swojego ciała przez kilka dni. I powiedziałam sobie – pierwszy i ostatni raz. Jeśli mam być piękna i tak cierpieć, to już wolę starzeć się z godnością. Jeśli chodzi o kosmetyczkę, to przy moim ADHD nie jestem w stanie cierpliwie leżeć przez dłuższy czas. Charakteryzatorki w telewizji wiedzą, że wytrzymuję tylko kilka minut malowania. Aha, ostatnio poszłam na jogę. Obiecałam sobie, że się skupię, ale kiedy po pięciu minutach z kuchni zaczęły dochodzić niebiańskie wręcz zapachy, szlag trafił skupienie i jogę. Ewa Chodakowska namawia mnie, żebym zaczęła trenować w jej grupie i chyba w końcu się skuszę, choć na sam widok jej „Skalpela” (program treningowy) boli mnie każdy mięsień. Podoba mi się podejście Ewy do sprawy treningu. Tu nie chodzi wyłącznie o wyrzeźbienie ciała, choć ona robi to perfekcyjnie, tu chodzi o osiągnięcie pewnego rodzaju harmonii między wnętrzem a opakowaniem. Podoba mi się pasja, z jaką Ewa robi to, co robi, to jest niemal misja!

 

– Lubisz zaskakiwać. Nie planujesz na przykład, że obetniesz włosy i ufarbujesz je na czerwono?
Hanna Lis
: Nie, nie obetnę. Jestem dość zachowawcza, także w kwestiach wyglądu. Przywiązuję się do pewnego stylu i bardzo trudno byłoby mi z niego zrezygnować. Kiedyś może wolałabym siebie bardziej odważną. Dziś myślę, że ta zachowawczość ma swoje dobre strony. Daje poczucie stabilności i nie skazuje nas na nieustanne myślenie: a co by tu w sobie jeszcze poprawić. Niech zostanie, jak jest. Lubię siebie, swoje niedoskonałości też. Tyle. 

9/9
Hanna Lis, Viva! sierpień 2013
Copyright @Marlena Bielińska/Move
9/9

Hanna Lis, Viva! sierpień 2013

 

O przemijaniu

 

– Ale jest takie poczucie, że czas się kurczy?
Hanna Lis
: Tak, bo się kurczy, po prostu, ale dotyczy to jedynie tego, czego mogę nie zdążyć zrobić. Na przykład nie przeczytam już tych wszystkich książek, które chciałabym, nie dam rady po prostu, choć stoją na półce, czekają. Mam o to do siebie żal, ale też nie traćmy proporcji, ludzie w życiu naprawdę mają większe problemy niż brak czasu na przeczytanie wszystkich książek. Zostaje tylko odrobinka żalu. Mam czterdzieści kilka lat, jestem zadowolona z życia, chcę zrobić jeszcze kilka fajnych rzeczy, chcę przytulać dzieci, póki nie odfruną z gniazda, chcę być szczęśliwa. Tylko tyle.

 

– Czyli nie chcesz już tupać?
Hanna Lis
: Nie mam zamiaru tupać. To, co ważne, zasługuje na to, by się o to troszczyć, by to cenić. To, co mniej ważne i  nieważne, zasługuje na to, by to ignorować. Myślę, że każdy moment w życiu zasługuje na coś specjalnego. Punkt, w którym jestem teraz, zasługuje na to, by mieć świadomość hierarchii ważności, tego, co ważne, mniej ważne i zupełnie nieważne. Czas sobie płynie, czasem lubię iść i płynąć pod prąd, ale upływ czasu nie musi być bolesny. Czasem trzeba mieć w życiu odwagę, by płynąć pod prąd, czasem trzeba mieć odwagę, by pozwolić się nieść nurtowi. Zresztą, Krysiu, co tu kombinować i teoretyzować. Życie jest piękne. Szczególnie po czterdziestce (śmiech)

 

Polecamy: „Tu przełamuję swój odzieżowy konserwatyzm”. Wiemy, gdzie Hanna Lis robi zakupy

Wideo

Jaki jest sekret stylu Brigitte Macron?

Polecamy

Top