Viva.pl

Zobacz fragmenty pamiętników "królowej ludzkich serc".
1/13
Księżna Diana, książę Karol, Diana i Karol, sekrety Diany, dzienniki Diany
Copyright @East News
1/13

Księżna Diana Spencer zasłynęła swoją działalnością charytatywną, która zapewniła jej przydomek „Królowej ludzkich serc”. Kochała także modę. Poza tym jednak królewskie życie nie przyniosło jej szczęścia. Zdradzana przez męża była więźniem protokołu dyplomatycznego i swojej pozycji. Jej tragiczna śmierć w 1997 roku zaszokowała wszystkich. Po rozwodzie z księciem Karolem próbowała na nowo ułożyć sobie życie. Niestety zainteresowanie wokół niej było zbyt duże i nie zaznała upragnionego spokoju. Miałaby dziś zaledwie 55 lat i mogła obserwować dorosłych już synów i cieszyć się wnukami...

 

W dziewiętnastą rocz­ni­cę śmierci księżne Diany pu­bli­ku­je­my obszer­ne frag­men­ty słynnych zwie­rzeń Lady Di. Nagrała je na dziewięciu kasetach magnetofonowych i przekazała z pała­cu Buckin­gham autorowi swojej biogra­fii Andrew Mortonowi. Na­wet na tych, któ­rzy doskonale znają życiorys Ró­ży An­glii, jej słowa ro­bią kolosalne wrażenie. Po ich opublikowaniu w Wielkiej Brytanii wybuchł prawdziwy skandal. Teraz, po latach, emocje jednak opadły i w pamięci wszystkich Diana pozostała niezwykła osobą o dobry sercu niesprawiedliwie potraktowaną przez los.

 

W dzie­ciń­stwie nie by­łam anioł­kiem. Moi bli­scy nieraz mo­gli się przekonać, że ro­ga­ta ze mnie du­sza. Jednak zawsze umiałam się zachować. Od najmłodszych lat świet­nie wy­czu­wa­łam, kie­dy można poszaleć, a kie­dy na­le­ży trzy­mać bu­zię na kłódkę.
 

Umia­łam z każdym porozma­wiać, wszyst­ko jed­no – z ogrod­ni­kiem czy z po­li­cjan­tem. Oj­ciec za­wsze mi powtarzał: „Traktuj wszyst­kich dobrze i pamiętaj, ni­gdy nie zadzie­raj no­sa!”
 

Za­wsze czu­łam się in­na niż mo­je rówie­śni­ce. W jakiś spo­sób wy­bra­na. Prze­czu­wa­łam, że bę­dę ro­bić w ży­ciu coś wyjątkowego, choć absolut­nie nie miałam poję­cia, co to miało­by być. Gdy miałam 13 lat, powiedzia­łam oj­cu: „Wiem, że poślu­bię kogoś, kto będzie peł­nił ważną pu­blicz­ną funkcję”. Ale myślałam raczej o ambasado­rze, a nie o kimś jesz­cze wy­żej.

 

Polecamy: Książęca para w wannie, William nago, Kate pokazuje ciążowy brzuszek. Intymne zdjęcia Windsorów?

2/13
Lady Diana w dzieciństwie, 1968 rok
Copyright @East News
2/13

fot. Lady Diana w dzieciństwie, 1968 rok

 

Księżna Diana: "Mia­łam 20 przy­tu­la­nek"
„Mia­łam nie­szczę­śli­we dzie­ciń­stwo. Rodzi­ce, bardziej niż na­mi, by­li zaję­ci kłóceniem się ze so­bą. Ma­ma ciągle płakała. Ta­ta ni­gdy nie chciał nam wyjaśnić, dlaczego. My nie mie­li­śmy odwa­gi zapy­tać. Tak napraw­dę wychowywa­ły nas niańki, któ­re ciągle się zmienia­ły. Z dzie­ciń­stwa pa­mię­tam wiel­kie poczucie braku stabiliza­cji.


Bar­dzo ko­cha­łam zwierzęta, zwłasz­cza te ma­lut­kie, jak świn­ki morskie. Kładłam się spać oto­czo­na 20 pluszowy­mi przytulanka­mi, tak że w łóżku zostawało niewiele miejsca dla mnie. Te zabawki by­ły mo­ją rodziną, a do 10. roku życia nie zasypiałam bez zapalonej lampy. Często wte­dy słyszałam płacz mojego brata Char­le­sa dobiegający z drugie­go koń­ca do­mu. Krzyczał, że chce do swo­jej ma­my. Cierpieliśmy oboje, ale nigdy nie znalazłam w sobie dość od­wa­gi, by wyjść na ciem­ny korytarz. To by­ło tak straszne, że pamiętam to do dziś.


Gdy ro­dzi­ce już się rozwie­dli, ma­ma, któ­ra mia­ła pra­wo być z na­mi tyl­ko w weeken­dy, pła­ka­ła w każdy sobot­ni wie­czór. Zawsze pytaliśmy: „Co się stało, mamusiu?”, a ona od­po­wia­da­ła: „Nie chcę was zostawiać, nie chcę ju­tro wyjeżdżać”. Dla dziewię­cio­lat­ki to było po pro­stu prze­ra­ża­ją­ce.


Zda­rzy­ło się wte­dy, że zosta­łam druh­ną jed­ne­go z ku­zy­nów i oczy­wi­ście potrzebowałam pięk­nej, eleganckiej sukien­ki. Mama ku­pi­ła mi zie­lo­ną, a tata – białą. Obie by­ły wspa­nia­łe. Nie pamiętam już, któ­rą wybrałam, ale do dziś tkwi we mnie traumatycz­ne poczucie winy; wybie­ra­jąc jed­ną czułam, że zdradzam drugiego z rodziców.”

 

Polecamy: Książę Karol najdroższym żyjącym artystą w Wielkiej Brytanii? Swoje akwarele sprzedaje za 2 mln funtów

3/13
Lady Diana i książę Karol w dni zaręczyn
Copyright @East News
3/13

fot. Lady Diana i książę Karol w dni zaręczyn

 

Księżna Diana: "W szko­le by­łam nie­zno­śna"


„Kró­lo­wą Elżbie­tę II poznałam, jesz­cze bę­dąc dziec­kiem. Co ro­ku w czasie waka­cji jeździ­li­śmy do jej posiadło­ści w Sandringham. I co ro­ku oglądaliśmy tam ten sam film dla dzie­ci „Oto dzwonią dzwon­ki”. Nienawidzi­li­śmy tego. Nienawidziliśmy tam być, ale ta­ta się upierał. Wyrywa­łam się i kopałam, gdy pakowa­no mnie do sa­mo­cho­du. Nie chcia­łam oglą­dać „Oto dzwo­nią dzwon­ki” trze­ci rok z rzędu.


Ja­ko 14-lat­ka by­łam święcie przekonana, że jestem bez­na­dziej­na i że do nicze­go się nie na­da­ję. Char­les, choć młod­szy, uczył się dobrze i zdawał wszyst­kie eg­za­mi­ny, ja wszyst­kie oblewa­łam. Ale ni­gdy nie by­łam o nie­go zazdro­sna. Do­brze go rozu­mia­łam. Jesteśmy do sie­bie bar­dzo podob­ni. On, tak sa­mo jak ja, zawsze w ży­ciu cierpiał. Coś nas do te­go predestynuje. A na­sze dwie star­sze sio­stry są tak doskonale szczę­śli­we.


W szko­le by­łam nieznośna. Chcia­łam ca­ły czas ba­wić się i ru­szać, za­miast sie­dzieć na miejscu i pa­trzeć na ściany. Czte­ry la­ta z rzę­du wygrywałam zawody w nur­ko­wa­niu i pływaniu. Wygrywałam też konkur­sy dla właścicie­lek naj­le­piej utrzyma­nych świnek morskich.


Ale je­śli cho­dzi o wy­ni­ki w na­uce – lepiej po­mi­nąć je mil­cze­niem. Kochałam lek­cje gry na pia­ni­nie, naukę stepowania, treningi te­ni­sa, byłam kapitanem dru­ży­ny siatków­ki. Lubi­łam opiekować się star­szy­mi ludź­mi. Raz w tygodniu cho­dzi­łam do szpitala dla psychicznie chorych. Wiedziałam, że w przyszło­ści chcę za­jąć się ta­ki­mi sprawa­mi.


W tym cza­sie cią­gle jadłam i ja­dłam. To by­ło nawet po­wo­dem dowcipów. Koleżan­ki mówi­ły: „Daj­cie Dia­nie trzy wędzo­ne śledzie i sześć kanapek”. I ja to wszyst­ko zjadałam.


Gdy by­ły­śmy nastolatkami, wszyst­kie mo­je koleżan­ki mia­ły już chłopa­ków. Ja nie. W głę­bi du­szy czułam, że powinnam zostać niewinna dla ko­goś wyjątko­we­go, ko­go w przy­szło­ści spotkam”.

 

Polecamy: Książęca para w wannie, William nago, Kate pokazuje ciążowy brzuszek. Intymne zdjęcia Windsorów?

4/13
Lady Diana i książę Karol, portret ślubny 1981 rok
Copyright @East News
4/13

fot. Lady Diana i książę Karol, portret ślubny 1981 rok

 

Księżna Diana: "Mo­je ser­ce krwa­wi­ło"


„Pa­mię­tam, jak mój przyszły mąż pierwszy raz przy­je­chał do nas do Althorp. Pa­mię­tam mo­je pierw­sze wrażenie: Bo­że, ja­ki to smut­ny facet.  Moja siostra Sa­rah nie odstępowa­ła go ani na krok. Wy­da­wa­ło mi się, że mu­si go to mę­czyć. Ja trzy­ma­łam się w cieniu. Byłam wtedy tłu­sta­wą, nieatrakcyjną dziewczy­ną bez makijażu, ale dużo się śmia­łam i żartowałam. Jemu się to spodo­ba­ło. Po obiedzie podszedł do mnie i zaprosił do tańca. Po­tem zapytał, czy nie mogłabym oprowa­dzić go po na­szej gale­rii malarstwa. Ale jak spod ziemi wy­ro­sła ko­ło nas Sarah i po­wie­dzia­ła, że to ona oprowadzi księcia. „Pozwól przynajmniej, że powiem ci, gdzie zapa­la się światła, bo prze­cież tego nie wiesz”, po­wie­dzia­łam i zniknęłam.


Na­stęp­ne­go dnia Ka­rol był dla mnie cza­ru­ją­cy. 16-latkę za­in­te­re­so­wa­nie kogoś ta­kie­go mo­że po pro­stu oszołomić. „Jak on w ogó­le mógł zwrócić na mnie uwa­gę”, zastanawiałam się. A trzeba do­dać, że rzeczywiście zwró­cił!


Tak to wy­glą­da­ło przez jakieś dwa la­ta. Spotykałam go przy różnych okazjach i w końcu na­wet Sarah uznała, że coś się świę­ci. Aż wreszcie zda­rzy­ło się coś zu­peł­nie nieoczekiwane­go. Zaproszo­no mnie na bal z oka­zji je­go 30. uro­dzin. To był wspa­nia­ły, fascy­nu­ją­cy wieczór.


W lip­cu 1980 ro­ku przyjaciel Ka­ro­la, Phi­lip de Pass, za­py­tał mnie: „Mo­że przy­je­dziesz na kil­ka dni do Petworth? Ksią­żę Wa­lii też tam będzie. Jesteś nowa w je­go towarzystwie, mo­że więc być zadowolony z twojej obecności”. Powie­dzia­łam: „OK”.


Ka­rol wła­śnie ze­rwał z Anną Wal­la­ce. Po­sa­dzo­no nas ra­zem przy sto­le. Wieczo­rem, w cza­sie przy­ję­cia z grillem, on przy­siadł się do mnie. „Był pan przeraża­ją­co smut­ny w ko­ście­le – na pogrzebie lor­da Mountbatte­na. To najtragiczniej­szy wi­dok, jaki widzia­łam w ży­ciu. Mo­je serce krwa­wi­ło. Pomyślałam sobie, że jest pan ta­ki samot­ny i ktoś powinien się pa­nem zaopiekować”, wyszeptałam.


Kil­ka mi­nut póź­niej on prawie rzu­cił się na mnie. Wyda­wa­ło mi się to bardzo dziw­ne, ale nie wiedzia­łam, jak zareagować. Potem powiedział: „Proszę pojechać ze mną do Londy­nu. Cze­ka­ją na mnie pew­ne obowiąz­ki w pa­ła­cu Buckin­gham. Chciałbym, aby mi pa­ni pomogła”. Pomy­śla­łam, że tro­chę przesadza i odmó­wi­łam. Wte­dy za­pro­sił mnie na week­end na królew­ski jacht „Britannia”.


Póź­niej po­je­cha­łam do kró­lew­skiej rezy­den­cji w Bal­mo­ral. By­ła ze mną mo­ja sio­stra Ja­ne, któ­rej mąż pracował ja­ko prywatny sekretarz królowej. Byłam przerażona, bo nigdy wcze­śniej nie odwiedzi­łam te­go słynnego miejsca. Wystar­czy powiedzieć, że książę Karol przy­wiózł do nas 22 walizy swo­je­go podręcznego bagażu. Ja w Bal­mo­ral miałam ich zale­d­wie pięć. Ca­ły czas czułam się zawstydzona.


W cza­sie mo­jej wi­zy­ty by­li tam pań­stwo Par­ker-Bowles. Nie­co pó­źniej w Bolehy­de pierw­szy raz rozmawiałam z Camil­lą. Nie mo­głam zrozu­mieć, dlacze­go na­gle po­de­szła do mnie i powiedzia­ła: „Nie namawiaj go, by to zrobił. Nie popy­chaj go do tego”. Zna­ła mnóstwo szczegó­łów z je­go prywatnego życia, wiedzia­ła, co ra­zem robiliśmy, o czym rozmawia­li­śmy. Powo­li zaczynałam zda­wać so­bie sprawę, że w życiu Karola jest ktoś inny oprócz mnie.


Na­stęp­ne­go dnia w Windso­rze on ka­zał mi usiąść i po­wie­dział: „Bardzo mi cię brakowa­ło”. Nie wie­dzia­łam, jak się zacho­wać, bo ni­gdy wcześniej nie miałam chłopaka. Byłam przerażona. A on zapy­tał: „Czy wyj­dziesz za mnie?” Roześmia­łam się. Pomyślałam: „On żartuje”. Ale po­wie­dzia­łam: „Tak. OK”, i znowu wybuchnęłam śmiechem. On był śmiertel­nie poważny. Zapytał: „Czy zdajesz so­bie spra­wę, że pewne­go dnia zostaniesz królo­wą?”


W tym mo­men­cie usłyszałam we­wnętrz­ny głos: „Nigdy nie bę­dziesz królo­wą, ale odegrasz ważną ro­lę”. Odpowiedziałam: „Tak” i dodałam: „Tak bardzo cię ko­cham”. Odpowie­dział: „Cokol­wiek mi­łość znaczy”. Póź­niej poszedł na gó­rę i za­dzwo­nił do swojej mat­ki.”

 

Polecamy: Książę Karol najdroższym żyjącym artystą w Wielkiej Brytanii? Swoje akwarele sprzedaje za 2 mln funtów

 

5/13
Książe Karol i Diana
Copyright @East News
5/13

fot. Książe Karol i Diana w podróży poślubnej

 

Księżna Diana: "Jak­by ktoś wbił mi szty­let"


„Wkrót­ce po oświadczynach wyjechałam z ma­mą na trzy ty­go­dnie do Austra­lii. Chciałyśmy w spo­ko­ju przemyśleć to, co się stało, i opracować nasz plan przy­go­to­wań do wese­la. Ta po­dróż to była praw­dzi­wa kata­stro­fa. Nie mogłam się na ni­czym sku­pić. Usychałam z tęskno­ty do nie­go, a on ani razu nie zadzwonił. Kie­dy ja telefonowa­łam, ni­gdy go nie by­ło, a później też nie oddzwaniał. Usprawiedliwiałam go. „On jest bardzo, bardzo za­ję­ty”, myślałam.


Gdy wró­ci­łam do Lon­dy­nu, ktoś zapukał do mo­ich drzwi. To był posłaniec z je­go biu­ra z bu­kie­tem kwiatów. Wiedzia­łam, że to nie Ka­rol je przy­słał, bo nie do­łą­czo­no żad­nej kartecz­ki. Po prostu któ­ryś z je­go współpra­cow­ni­ków oka­zał się tak­tow­ny.


W tym cza­sie za­czę­li na mnie po­lo­wać dziennikarze. Ani Ka­rol, ani nikt z pałaco­we­go biura pra­so­we­go nie pomagał mi w tej sy­tu­acji. Powie­dzie­li po prostu: „Rób z tym, co chcesz”. Pomyślałam: „Świet­nie”.


Ka­rol jak­by nie ro­zu­miał mo­jej sy­tu­acji. Kie­dyś zadzwo­nił do mnie i powie­dział: „Bied­na Camilla Par­ker-Bow­les. Dzwoni­ła do mnie wieczorem i powiedziała, że ma­ją wo­kół domu mnóstwo dziennika­rzy. Przeżywa te­raz koszmar”. Ja nigdy nie skarżyłam mu się na pra­sę, bo sądzi­łam, że nie mam do te­go prawa. Zapy­ta­łam go więc: „Ilu dziennikarzy było u Camilli?” „Co najmniej czterech”. „O Boże”, pomyślałam. „Tu by­ło ich trzydzie­stu czterech”. Nigdy mu o tym nie powiedziałam.


Kie­dy ofi­cjal­nie ogło­szo­no, że je­ste­śmy za­rę­cze­ni, mu­sia­łam prze­pro­wa­dzić się z moje­go lon­dyń­skie­go miesz­ka­nia do rezyden­cji Królo­wej Mat­ki, Claence Ho­use. W cza­sie przeprowadz­ki przydzielono mi do ochrony po­li­cjan­ta. To by­ło dokład­nie na dzień przed komunika­tem o zaręczynach. Ten policjant powiedział: „Chciał­bym, że­by pani wiedzia­ła, że to pa­ni ostat­nia w życiu noc wol­no­ści, dlate­go niech ją pani dobrze wy­ko­rzy­sta”. Po­czu­łam chłód, jak­by ktoś wbił mi szty­let w serce, ale zaczęłam chichotać jak nastolat­ka.


Przy­po­mnia­ło mi się też to, co o rodzinie królewskiej po­wie­dzia­ła mi moja bab­cia, La­dy Fermoy: „Kochanie, musisz zrozumieć, że ich styl ży­cia i poczu­cie humo­ru są zu­peł­nie in­ne niż two­je. Nie są­dzę, żebyś tam paso­wa­ła”.


Z te­go okre­su pa­mię­tam też mo­ją pierw­szą po zarę­czy­nach ofi­cjal­ną sukien­kę. Pięk­ną, czar­ną, od Emanuels. Wy­da­wa­ło mi się, że jest w porząd­ku, bo dziewczyny w mo­im wieku ta­kie właśnie no­si­ły. To była bardzo wycię­ta, bardzo „do­ro­sła” kreacja. Miałam du­ży biust, więc sukien­ka napraw­dę zrobi­ła wrażenie. Ale generalnie czu­łam się do­syć okropnie. My­li­ły mi się szczegó­ły dworskiej etykie­ty, nie pamiętałam na przykład, czy to­reb­kę należy trzymać w lewej, czy pra­wej dłoni...”

 

Polecamy: Książęca para w wannie, William nago, Kate pokazuje ciążowy brzuszek. Intymne zdjęcia Windsorów?

6/13
Księżna Diana z księciem Williamem
Copyright @
6/13

fot. Książę Karol i Diana z księciem Williamem

 

Księżna Diana: "Czu­łam po­twor­ną zazdrość"


„W cza­sie na­rze­czeń­stwa cią­gle kłóciliśmy się o Camil­lę Par­ker-Bow­les. Raz usłyszałam, jak dzwonił do niej, sie­dząc w wannie. „Cokolwiek się stanie, zawsze bę­dę cię kochał”, powiedział. Przyzna­łam się, że to usłyszałam i strasz­nie się pokłóciliśmy.


Kie­dy wpro­wa­dzi­łam się do Cla­ren­ce Ho­use, znalazłam na łóżku list od Camil­li do siebie: „Cóż za ekscytująca wia­do­mość o wa­szych zarę­czy­nach. Zjedzmy ra­zem lunch, gdy ksią­żę Wa­lii wyjedzie na trzy tygodnie do Au­stra­lii i No­wej Ze­lan­dii. Chciałabym zoba­czyć twój pierścio­nek. Ser­decz­nie pozdrawiam, Camilla”.


Gdy szłam na ten lunch, nie wie­dzia­łam jesz­cze nic o za­zdro­ści, de­pre­sji czy czymkolwiek po­dob­nym. Wiodłam dotąd napraw­dę wspaniałe ży­cie ja­ko wychowawczy­ni w przed­szko­lu – tam nie masz oka­zji zetknąć się z niczym podob­nym. Wieczorem możesz być co naj­wy­żej śmier­tel­nie zmę­czo­na. Ale nie masz zmar­twień.


No więc ja­dły­śmy ten lunch. „Nie będziesz polować, nie­praw­daż?”, zapytała. „Słucham?”, zdzi­wi­łam się. „Na koniu. Gdy będzie­cie w Highgrove, nie będziesz jeździć z księ­ciem na polowania?” Odpowiedziałam, że nie. „Po prostu chcia­łam wiedzieć”, powiedzia­ła. Myślałam, że ma dziw­ny spo­sób prowa­dze­nia rozmowy. Nie pamiętałam, że prze­cież jej po­sia­dłość znajdu­je się o kilkanaście kilometrów od rezyden­cji Karo­la.


Nie­dłu­go po­tem ktoś z biura Ka­ro­la powie­dział mi, że mój na­rze­czo­ny zamówił dla Camil­li branso­let­kę, którą zresztą ona no­si do dziś. Był to zło­ty łańcuszek z emaliowaną nie­bie­ską płytką. Wygra­we­ro­wa­no na niej splecione inicja­ły „G i F” – Gladys i Fred. To by­ły ich przezwiska.


We­szłam do biu­ra Ka­ro­la i spy­ta­łam: „Co jest w tej pacz­ce?” Od­po­wie­dzia­no mi: „Nie po­win­na pa­ni tam zaglą­dać”. Oświadczy­łam: „Mimo wszyst­ko chcę to zo­ba­czyć”. Otwo­rzy­łam pacz­kę i znalazłam bransoletkę. „Wiem, dla ko­go to jest”, powiedziałam. By­łam załama­na. Mężczy­zna dodał: „On da jej to dzisiaj wieczorem”. Wście­kłam się – to ma­ło po­wie­dzia­ne.


Osta­tecz­nie wrę­czył branso­let­kę w poniedziałek w po­łu­dnie, a w śro­dę wzięliśmy ślub. W po­nie­dzia­łek, gdy poszedł do Camil­li, ja pobiegłam do moich sióstr, krzy­cząc: „To niewyobrażal­ne, nie mo­gę za nie­go wyjść, nie mo­gę te­go zro­bić”. „Masz pecha, Duch”, odpowiedzia­ły, uży­wa­jąc mojego dziecięcego przezwiska. „Two­ja buzia jest już na ślub­nych serwet­kach. Za późno, by się wyco­fać”.


W cza­sie mio­do­we­go miesią­ca mój mąż otworzył któ­re­goś dnia swój kalendarz. Wypadły z nie­go dwa zdjęcia Camil­li. Póź­niej mie­li­śmy uroczysty obiad z prezyden­tem Egiptu Anwa­rem Sadatem. Ka­rol przy­piął do man­kie­tów spin­ki w kształ­cie dwóch splecionych liter „C”. „To od Ca­mil­li?”, zapytałam. „Tak i co z te­go”, odpowiedział. „To prezent od przyjaciółki”. Czułam potworną zazdrość. Nigdy nie mogłam pojąć, dlaczego ludzie z pałacu Buckingham są tak nieczu­li. Wszyst­ko tam było kłamstwem i oszustwem.

 

Polecamy: Książę Karol najdroższym żyjącym artystą w Wielkiej Brytanii? Swoje akwarele sprzedaje za 2 mln funtów

7/13
Księżna Diana - chrzest księcia Harry'ego
Copyright @
7/13

Księżna Diana: "Je­stem naj­szczę­śliw­sza na świe­cie"


„Pod ko­niec prób w katedrze św. Paw­ła Ka­rol i ja by­li­śmy wy­koń­cze­ni. Nasz ślub od­był się w środę. W poniedzia­łek mie­li­śmy ostat­nią próbę. W koście­le roz­pła­ka­łam się przy wszyst­kich. Wyda­wa­ło mi się, że zemdle­ję. Desperac­ko pró­bo­wa­łam dać dowód swej dojrzałości, ale nie umia­łam nabrać niezbędnego dystan­su. Nie mia­łam nikogo, komu mo­gła­bym za­ufać.


W przed­dzień ślu­bu Ka­rol przy­słał mi sy­gnet ze swoim her­bem i kar­tę. „Jestem z cie­bie bar­dzo dum­ny. Kiedy jutro staniesz przed ołtarzem, popatrz im pro­sto w oczy i za­bij ich spoj­rze­niem”, pisał. Wła­śnie tej nocy dopa­dła mnie bu­li­mia – smut­na zapo­wiedź nowego życia.


Ran­kiem na­stęp­ne­go dnia czu­łam się bar­dzo spokojna. Już idąc w stronę ołta­rza, szuka­łam wzro­kiem Camil­li. Wiedzia­łam, że jest w katedrze. I zobaczyłam ją. Popielato­sza­rą twarz ukryła pod wo­al­ką. Mia­łam na­dzie­ję, że wszyst­ko mię­dzy ni­mi skończone.


Ro­biąc ostat­nie kro­ki do oł­ta­rza, na­gle zda­łam sobie spra­wę z sza­leń­stwa całej tej histo­rii. Ja, Dia­na – przedszkolna opiekunka – wychodzę za mąż za księcia. Ja – dziecko zagubio­ne w świecie do­ro­słych.


Te­go dnia by­łam tak bardzo, bar­dzo zako­cha­na w Ka­ro­lu, że do­słow­nie nie mo­głam ode­rwać od nie­go oczu. Tuż przed ślubną przysięgą by­łam absolutnie pew­na, że jestem najszczęśliwszą dziew­czy­ną na świecie. Wierzyłam, że te­raz on się mną zaopieku­je. Cóż, patrząc na to z dzisiejszej perspek­ty­wy wiem, że popełniłam błąd, spodziewając się czegoś takie­go.


Przed ka­te­drą wszy­scy wiwa­to­wa­li, krzy­cze­li, myśle­li, że obo­je je­ste­śmy szczę­śli­wi, a ja mia­łam w gło­wie ogrom­ny znak zapy­ta­nia. Nie mo­głam sobie nawet wy­obra­zić, co mnie cze­ka. W cza­sie wesel­ne­go przyjęcia mój mąż nie ode­zwał się do mnie ani słowem.”

 

Polecamy: Książęca para w wannie, William nago, Kate pokazuje ciążowy brzuszek. Intymne zdjęcia Windsorów?

8/13
Lady Diana, 1983 rok
Copyright @East News
8/13

Księżna Diana: "Mo­je ata­ki bu­li­mii"


„To się za­czę­ło dwa tygodnie po zaręczy­nach. Ka­rol po­ło­żył wte­dy rę­kę na mo­jej talii i po­wie­dział: „Jest tu tro­chę tłusz­czy­ku, praw­da?” Te sło­wa przeszyły mnie na wy­lot. Dziś my­ślę, że tą drogą zna­la­zło we mnie ujście ca­łe to strasz­ne na­pię­cie. W cza­sie pierwszej przymiar­ki ślub­nej suk­ni miałam w pasie 73,5 cm. W dniu ślu­bu – 59,7. Powo­li zni­ka­łam.


Prze­ży­łam strasz­ny atak bu­li­mii wieczo­rem, tuż przed ślu­bem. Zja­dłam wszyst­ko, co zdo­ła­łam zna­leźć w Claren­ce House. Mo­ja siostra by­ła zdumiona. Nie mo­gła zrozumieć, co się ze mną dzie­je. Póź­niej strasznie wymiotowałam, ale oczywi­ście nikt nie mógł się o niczym do­wie­dzieć. To była wiel­ka tajemni­ca.


Póź­niej by­ło już tyl­ko gorzej i go­rzej. Na przykład mo­ją za­gra­nicz­ną po­dróż na Ma­jor­kę właściwie przesiedzia­łam w klo­ze­cie. W koń­cu królowa wezwa­ła mnie. By­ła przekonana, że bulimia to przy­czy­na, a nie skutek roz­pa­du na­sze­go mał­żeń­stwa. Niektó­rzy mówi­li, że grałam, że byłam rozkapryszo­nym dzieckiem. A ja po pro­stu potrzebowałam cierpliwości i po­mo­cy w dostosowa­niu się do nowe­go życia. Nikt mi nie pomógł.


W koń­cu prze­sta­łam w ogó­le spać. Wymiotowałam po każdym po­sił­ku oprócz śniadania, któ­re ja­kimś cudem uda­wa­ło mi się utrzy­mać w żo­łąd­ku. Myślałam, że nikt nie zna mo­jej tajemni­cy. Ale pewne­go dnia zadzwoniła do mnie przy­ja­ciół­ka, Carolyn Bartholomew. Zagro­zi­ła, że jeśli w ciągu godziny nie umó­wię się z lekarzem, ona opowie o wszyst­kim prasie.


Dok­tor Mau­ri­ce Lip­sed­ge nie patyczkował się ze mną, tyl­ko od ra­zu zapytał, ile ra­zy próbowałam się zabić. Usłyszałam siebie mówiącą: „Czte­ry czy pięć ra­zy”. Po dwóch la­tach byłam zdro­wa. Ale na­wet wtedy Ka­rol nie szczędził mi zło­śli­wo­ści. Raz, gdy właśnie pałaszowa­łam obfi­ty obiad, powiedział: „Cóż za marnotrawstwo, prze­cież to i tak za chwi­lę zo­sta­nie zwróco­ne”.

 

Polecamy: Książę Karol najdroższym żyjącym artystą w Wielkiej Brytanii? Swoje akwarele sprzedaje za 2 mln funtów

 

9/13
Diana, Karol, Willim i Harry
Copyright @East News
9/13

Księżna Diana: "Pod­cię­łam so­bie nadgarstki"


„Na po­kła­dzie „Bri­tan­nii” prak­tycz­nie ani przez chwi­lę nie by­li­śmy sa­mi. Ka­rol dzwonił do Ca­mil­li co pięć minut i ra­dził się jej w sprawach na­sze­go małżeństwa. Ja mia­łam czte­ry ata­ki buli­mii dziennie. Pochłaniałam wszystko, co wpa­dło mi w rę­ce. Po dwóch minutach – wymioto­wa­łam. Dobi­ja­ły mnie zmienne nastroje. Na przemian śmiałam się i pła­ka­łam. Mo­je wspomnie­nia z miodowe­go miesiąca: wypłakiwałam sobie oczy i czułam się koszmar­nie tym wszyst­kim zmę­czo­na.


Po czte­rech ty­go­dniach po­je­cha­li­śmy do Bal­mo­ral. Mia­łam ob­se­sję na te­mat Ca­mil­li. Co noc śni­ły mi się o niej przera­ża­ją­ce rze­czy. Każdy wi­dział, że robiłam się co­raz szczuplej­sza i bardziej cho­ra. In­ni go­ście Balmoral po kryjo­mu ga­pi­li się na mnie al­bo traktowa­li mnie jak powie­trze.


Ka­rol ca­łe dnie spę­dzał na dłu­gich space­rach. Dla nie­go ba­wić się to ty­le, co wejść na naj­wyższe wzgórze, usiąść i kontemplo­wać przyrodę. Rzeczywiście jest tam pięk­nie. By­łam to w stanie zrozu­mieć. Ale wte­dy jeszcze do tego nie dojrzałam. Czytał mi też pra­ce Van der Posta i Junga. Te histo­rie o siłach psychicz­nych nie trafiały do mnie. Na je­go polecenie musiałam tego słuchać, gdy tka­łam gobeliny. Ale on był zadowolony, że tak spędzam czas, więc i mnie to odpowiadało.


Był za­stra­sza­ny przez mat­kę, a onieśmie­la­ny przez oj­ca. Ja by­łam zawsze na trze­cim miejscu. Ni­gdy nie zapy­tał: „Ko­cha­nie, na­pi­jesz się czegoś?” Najpierw mó­wił: „Mamusiu, czy cze­goś się na­pi­jesz?”, po­tem: „Tatusiu, po­dać ci coś do pi­cia?”, a dopie­ro na końcu zwracał się do mnie. OK, rozumiem to, nie ma problemu. Ale szkoda, że nikt mnie o tym nie uprzedził. Zawsze myśla­łam, że to żona jest na pierwszym miejscu – głupie oczekiwania!


W paź­dzier­ni­ku w Szko­cji cią­gle padało, pa­da­ło i pada­ło. By­łam już przerażają­co chuda. „Wi­dać ci ko­ści”, zaczę­ły się ko­men­ta­rze. Podcięłam sobie nadgarst­ki. W koń­cu ucie­kłam z Bal­mo­ral – nie dla­te­go, że nienawidziłam tego miej­sca, ale po prostu potrzebo­wa­łam pomocy. W Lon­dy­nie ci wszyscy psychia­trzy i psycho­ana­li­ty­cy przepisywa­li mi ogrom­ne daw­ki va­lium. Dzię­ki te­mu mogli spać spokojnie – księżna Wa­lii już ni­ko­go nie zasztyletuje. Dzię­ki Bo­gu po­czę­li­śmy Williama. My­śla­łam już tylko o tej cudownej wiadomości. I przesta­li mnie faszerować le­ka­mi, że­by nie zaszkodzić dziecku.

 

Polecamy: Książęca para w wannie, William nago, Kate pokazuje ciążowy brzuszek. Intymne zdjęcia Windsorów?

 

10/13
Księżna Diana
Copyright @ONS
10/13

Księżna Diana: "Po­cię­łam so­bie pier­si i uda"


„Po­je­cha­li­śmy do Wa­lii z na­szą pierwszą wi­zy­tą. Nic nie ukła­da­ło się dobrze. Czułam się ciężko cho­ra. Wygląda­łam jak trup. Nie mogłam nikomu powiedzieć, że jestem w cią­ży, bo jeszcze tego nie ogło­szo­no. Desperacko starałam się, że­by Ka­rol był ze mnie dumny. Wygłasza­łam przemówienia po walijsku. On nigdy nie dodawał mi odwa­gi. Zaczy­na­łam rozumieć, że wszystko to będzie od­tąd moją codziennością. Płakałam w samochodzie. Powiedziałam, że nie mogę wysiąść i sta­nąć przed tłumem. Odpowiedział mi: „Musisz”. Zauważył, że gdy jest su­ro­wy, sta­ję się po­słusz­na. Nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Ca­ły świat za­wa­lił mi się na gło­wę.


To by­ła trud­na cią­ża. Bulimia i ran­ne mdło­ści. W tej ro­dzi­nie żad­na ko­bie­ta ich dotąd nie mia­ła. Czułam się więc podwójnie skrępowana, gdy na­gle musiałam biec do łazienki. Stwier­dzi­li, że jestem dla nich problemem. „Ona jest ta­ka in­na. Ro­bi rzeczy, których myśmy ni­gdy nie ro­bi­li. Bied­ny Ka­rol, mu­si mu być ciężko!”


W San­drin­gham, gdy byłam w trze­cim mie­sią­cu cią­ży, rzu­ci­łam się ze schodów. Pewne­go dnia po­wie­dział mi: „Ty histeryczko. Nie ma sensu cię słuchać, mó­wisz cią­gle to sa­mo. Idę pojeź­dzić kon­no”. Nie straciłam dziecka. Skończy­ło się na wielkich siniakach na brzuchu. Królo­wa by­ła przerażona. Gdy Karol wrócił z przejażdżki, zachowywał się, jak­bym nie istnia­ła.


Póź­niej po­cię­łam so­bie pier­si i uda noży­kiem do pa­pie­ru, a jesz­cze póź­niej – nożem do cy­tryn. Zawsze po kłótniach z Karolem.”

 

Polecamy: Książę Karol najdroższym żyjącym artystą w Wielkiej Brytanii? Swoje akwarele sprzedaje za 2 mln funtów

 

11/13
Księżna Diana - styl
Copyright @
11/13

Księżna Diana: "O mój Bo­że, to chło­piec"


„Po­ród Wil­lia­ma zo­stał wywo­ła­ny. Musie­li­śmy wybrać ta­ki dzień, w którym Ka­rol nie miał rozgrywek po­lo. Dzień, w któ­rym mógł opu­ścić swego konia, by być ze mną. To był ciężki po­ród. Wreszcie dziec­ko przyszło na świat. Co za podniecenie! Ogrom­na radość.


Po­tem po­wrót do do­mu. Ciężka depresja poporodo­wa. Kie­dy Ka­rol nie wra­cał o ustalonej godzi­nie, myślałam, że stało mu się coś strasznego. Łzy, panika. Nie zdawał sobie z te­go sprawy, bo już ukry­wa­łam przed nim uczucia.


Czas po­mię­dzy narodzinami Wil­lia­ma i Harry’ego był w na­szym małżeń­stwie najgorszym okresem. Wyrzuciłam z pamięci wszyst­kie wspomnie­nia. By­ły zbyt bolesne. Potem cud – Har­ry. Podczas sze­ściu tygo­dni, któ­re po­prze­dza­ły je­go poczęcie, Ka­rol i ja bar­dzo zbliżyliśmy się do sie­bie. Ni­gdy tak nie by­ło między nami – ani wcześniej, ani póź­niej. Potem na­gle, z narodzinami, wszyst­ko się skończyło.


Po ba­da­niu USG wiedziałam, że to będzie chło­piec. Nie powiedziałam te­go Karolowi. On zawsze chciał mieć cór­kę. Uro­dził się Har­ry. Pierwsze sło­wa Karola brzmia­ły: „O Mój Bo­że, to chłopiec!” A następ­ne: „I w do­dat­ku rudy”. Coś we mnie pę­kło. Wiedziałam, że Ka­rol znowu za­czął się spo­ty­kać z Camillą, ale mi­mo wszyst­ko mieliśmy Harry’ego. Har­ry to absolut­na radość. Dzisiaj jest bar­dziej związa­ny z oj­cem niż William.”

 

Polecamy: Książęca para w wannie, William nago, Kate pokazuje ciążowy brzuszek. Intymne zdjęcia Windsorów?

 

12/13
Księżna Diana - pomoc charytatywna
Copyright @
12/13

Księżna Diana: "Wiem, Ca­mil­lo, co was łączy"


„Mu­sia­łam ze­brać ca­łą moją od­wa­gę, de­cy­du­jąc się, że pój­dę na okrop­ną uroczy­stość z oka­zji czterdziestych urodzin siostry Ca­mil­li. Nikt nie przypuszczał, że od­wa­żę się towarzyszyć Karolo­wi. By­łam przestraszona, ale nieugięta. W cza­sie drogi do Ham Com­mon, gdzie odbywało się przyjęcie, Ka­rol nie przestawał mówić w spo­sób, któ­ry mnie ranił. Zapy­tał na przy­kład: „Co ci strzeliło do gło­wy, by tam jechać?”


Po­sta­no­wi­łam, że nie ucału­ję Ca­mil­li na powitanie. Po­dam jej tyl­ko rę­kę. Gdy już to zro­bi­łam i do­tknę­łam jej po raz pierw­szy, pomyślałam: „Phi, przecież to nic wiel­kie­go”.


Po obie­dzie Ka­rol znik­nął z Ca­mil­lą. Przez pół­to­rej go­dzi­ny sie­dzie­li w innym po­ko­ju. W koń­cu po­szłam tam i po­pro­si­łam wszyst­kich, że­by wy­szli, bo mam pa­ni Par­ker-Bow­les coś do powiedzenia.


Usia­dły­śmy i po­wie­dzia­łam: „Ca­mil­la, chcę że­byś wie­dzia­ła, że świet­nie zda­ję so­bie spra­wę z te­go, co was łą­czy. Nie urodziłam się wczoraj. Przy­kro mi, że sto­ję wam na dro­dze. Obo­je mu­si­cie prze­cho­dzić przez piekło, ale sko­ro wiem, co jest grane, nie trak­tuj­cie mnie jak idiot­ki”.


W dro­dze po­wrot­nej do do­mu pła­ka­łam tak, jak jesz­cze ni­gdy do­tąd. Tak, jakbym zrzuca­ła z sie­bie te la­ta gnie­wu i za­zdro­ści. Następne­go ran­ka czułam jesz­cze sta­re uczucia, ale nie by­ły już tak nisz­czą­ce jak przedtem.”

 

Polecamy: Książę Karol najdroższym żyjącym artystą w Wielkiej Brytanii? Swoje akwarele sprzedaje za 2 mln funtów

13/13
Copyright @East News
13/13

Księżna Diana: "Przyj­dzie dzień wol­no­ści"


„Za­wsze wie­dzia­łam, że nie zo­sta­nę kró­lo­wą. W 1984 ro­ku astro­log przepowie­dzia­ła mi: „Przyj­dzie dzień, kiedy uwol­nisz się od te­go wszyst­kie­go, ale nie przez roz­wód czy coś in­ne­go w tym stylu”. Zapamiętałam to na za­wsze.


Ko­cham wieś, ale miesz­kam w Londynie ze wzglę­dów bezpieczeństwa. Widzę sie­bie, jak któregoś dnia opuszczam An­glię. Czuję, że zamieszkam we Wło­szech albo we Francji. Przepowiedziano mi, że poślubię cudzoziem­ca albo człowieka innej krwi. Myślę, że to byłoby interesujące. Na pewno bę­dę chciała powtórnie wyjść za mąż al­bo przynajmniej na stałe się z kimś związać.


Chcia­ła­bym żyć tak zwy­czaj­nie, jak to tyl­ko możli­we. Prze­chadz­ka po mie­ście bez ochro­ny da­je mi dreszcz szczę­ścia. Ma­rzę o weekendzie w Paryżu, ale na ra­zie na to za wcze­śnie. Wiem jednak, że kiedyś w mo­im życiu wszyst­ko się zmie­ni”.

 

Wy­bór i tłu­ma­cze­nie fragmen­tów książki An­drew Mor­tona „In Her Own Words” Agnieszka Lesiak. Pol­ski przekład pierwsze­go wyda­nia książki „Diana – Jej prawdzi­wa hi­sto­ria” uka­zał się na­kła­dem Instytutu Wydawni­cze­go „Nasza Księgar­nia”.

 

Polecamy: Książęca para w wannie, William nago, Kate pokazuje ciążowy brzuszek. Intymne zdjęcia Windsorów?

Wideo

Jaki jest sekret stylu Brigitte Macron?

Polecamy

Top